NAŠE JEMNOHMOTNÁ TĚLA

06.04.2011 20:49

 

NAŠE TĚLO

 

 

Naše tělo - jemnohmotná těla

 

 

Jemnohmotná těla

 

Člověk se skládá z fyzického těla a šesti jemnohmotných těl, která

většina lidí nevnímá, protože nejsou dostupná našim smyslovým

orgánům. Nenacházejí se na povrchu fyzického těla, ale okolo něj

a v něm. Jsou to:

 

 

• kéterické tělo

 

• nebeské tělo

 

• intuitivní tělo

 

• karmické tělo

 

• mentální tělo

 

• astrální tělo

 

• éterické tělo

 

 

Začneme však v opačném pořadí:

 

 

Éterické tělo neboli energetické tělo člověka

 

Je přesnou kopií fyzického těla a kopíruje jeho siluetu ve vzdálenosti

3 - 5 cm. Je složeno ze zvláštní látky, které říkáme éter (přechodná

hmota mezi pevnou hmotou a jemnějšími energiemi), z něj jsou tvořena

těla různých éterických bytostí – vil, domácích skřítků, pohádkových

bytostí. Éterické tělo tvoří tzv. energetickou matrici lidského těla, již

odpovídají orgány našeho těla, takže léčebným působením na éterické

tělo dosahujeme léčení fyzického orgánu. Éterické tělo přesně kopíruje

tělo fyzické, proto se mu říká éterický dvojník člověka. Po smrti všechna

jemnohmotná těla opouští tělo fyzické, pouze éterické tělo, protože je

jediné hmotné (váží 3 - 7 g), zůstává blízko fyzického těla a devátého

dne po smrti člověka také umírá a rozkládá se. Tím se vysvětlují

přízraky čerstvě pohřbených nebožtíků bloudících po hřbitovech –

jsou to jejich éteričtí dvojníci. Jsou zaznamenány experimenty, kdy

lidé v éterických tělech vycházeli ze svých fyzických těl a vykonávali

předem dohodnuté aktivity - postavili se na citlivé váhy, osvětlovali

filmy, přerušovali kontakty zvonku, procházeli stěnami apod. Je

zajímavé, že jejich „odložené“ fyzické tělo zatím úplně ztratilo

citlivost, nereagovalo na píchání, řezání, pálení. Z toho vyplývá,

že bez éterického těla je celý náš systém receptorů, nervů a jiných

prvků našeho fyzického těla nefunkční - není v něm život.

 

 

Astrální tělo neboli emocionální tělo člověka

 

Od fyzického těla je vzdáleno 5 - 10 cm a tvoří je neustále se přelévající

barevné shluky energie, které reagují na naše emoce. Čím větší emoce,

tím tmavší shluk barev. Pokud někoho stále ovládají negativní emoce

jako pocit křivdy nebo agresivita, tvoří dlouhotrvající shluky záporné

emocionální energie, které mají negativní dopad na naše zdraví.

Astrální energie tvoří tzv. astrální rovinu, kde žijí astrální bytosti,

pohádkové bytosti a bytosti a objekty z vašich snů. Po smrti člověka

umírá po čtyřiceti dnech i jeho astrální tělo.

 

 

Mentální tělo

 

Je to tělo lidských myšlenek a poznatků. Od fyzického těla je

vzdáleno 10 - 20 cm a úplně kopíruje jeho tvar. Je tvořeno z energie

mentální roviny, ve které také žijí pohádkové bytosti. Mentální tělo

má jasně žlutou barvu, která vychází z hlavy člověka a šíří se do

celého těla, Když někdo soustředěně přemýšlí, mentální tělo se

rozšiřuje a stává se jasnějším. Devadesát dní po smrti člověka

mentální tělo umírá se všemi získanými vědomostmi.

 

 

Všechna tři výše popsaná těla patří našemu materiálnímu světu, rodí

se a umírají se svým nositelem.

 

 

Karmické tělo neboli kauzální tělo člověka

 

Patří k nesmrtelné složce člověka a reinkarnací přechází z jednoho

života do druhého. Je to tělo duše, ve kterém jsou obsaženy příčiny

jednání člověka a informace o jeho možných budoucích skutcích.

Vypadá jako oblak složený z různobarevných shluků jemnohmotné

energie, vystupující 20 - 30 cm za hranice fyzického těla. Karmické

tělo je naším strážcem, který nás vychovává podle požadavků Vyšších

sil, a protože se nalézá v bezprostřední blízkosti emocionálního a

mentálního těla, může v plné míře kontrolovat naše myšlenky, postoje

a reálné skutky a dělat opatření k nápravě našich nesprávných emocí

nebo postojů. Po smrti člověka se odebírá s ostatními jemnohmotnými

těly do jemnohmotného světa, domů.

 

 

Intuitivní tělo neboli satvické tělo člověka

 

Je to matrice, podle níž se formuje naše éterické tělo, proto se mu také

říká éterické určující tělo. Když nastane porucha v éterickém těle,

regeneruje se podle této šablony. Jasnovidci je vidí jako tmavomodrou

elipsu vzdálenou 50 - 60 cm od fyzického těla, ve které je prázdné

místo, které se plně shoduje s naším éterickým tělem. To znamená,

že éterické tělo zaplňuje tuto prázdnotu, a tak určuje jeho tvar a

velikost. Takže intuitivní tělo člověka dokáže snadno obnovit, ale i

deformovat naše éterické tělo - když chce.

 

 

Kéterické tělo

 

Vystupuje 80 - 100 cm za hranice fyzického těla. Napohled vypadá

jako nazlátlé vejce, ve kterém se nacházejí všechna předešlá těla

člověka. Vnější povrch tvoří pružná ochranná blána o tloušťce

1 - 2 cm, která zabraňuje pronikání vnějších vlivů. Uvnitř vejce je

možné rozlišit hlavní energetický proud, který spojuje oba vrcholy

vejce a prochází páteří. Toto tělo obstarává spojení se Stvořitelem,

dostává od něj pro člověka nezbytné informace a předává mu

potřebné povinnosti, které vzala na sebe duše, když se vydala na

Zem do další inkarnace. Karmické tělo, naše čtvrté tělo,

pravděpodobně tento program srovnává s reálnými činy a

myšlenkami člověka. V případě neshod začne s naší výchovou.

 

 

Takhle tedy vypadá stavba člověka, nemá s anatomií nic společného.

Pokud se vám tomu nechce věřit, popovídejte si s někým, kdo vidí

auru, protože aura je souhrn jemnohmotných těl člověka.

 

 

Nakonec, každý je schopen naučit se auru vidět, zkuste to i vy!

Skvělá příručka, jak na to, je kniha Aura - jak ji vidět a rozumět...

 

 

Zdroj: Karma - život bez konfliktů, Alexander Svijaš

 

 

zdroj www.empatia.cz